Logo

Overloonse


Bridge


Club


Logo

Het begin.


Het begon in de Witte Hoeve te Venray op 13 december 2001,

De club is tot stand gekomen door Piet en Jeannette Cremers en Gerda Crooijmans. Zij hebben in Venray bij Ann Peetjens een beginners cursus gevolgd. Na afsluiting van de laatste cursusavond kwam de vraag hoe nu verder? In Overloon is geen Bridgeclub.
Nou dan doen wij dat toch! Na veel bellen, informeren, kwamen wij tot de conclusie dat dit in Overloon toch mogelijk moest zijn.
Leo van Driel kwam wel eens bij Gerda over de vloer i.v.m. de bridgecursus in Overloon, die door de KBO werd gegeven waarvan de man van Gerda, Mathieu deel uitmaakte.
Gerda en Jeannette wilde geen bridgeclub onder de paraplu van de KBO. Als de KBO met een bridgeclub zou komen, is de groep die kan aansluiten beperkt.
Op onze manier kunnen ook niet KB0 leden en bridgers van buiten Overloon aansluiten. De groep is dan ook meer gevarieerd.
En zo hebben Jeannette Cremers, Gerda Crooijmans en Leo van Driel een voorlopig bestuur gevormd.

Ook is er een voorlopige materiaalcommissie benoemd bestaande uit: Mathieu Crooijmans en Piet Cremers. Verder willen de oprichters een club worden met gezelligheid én sportiviteit hoog in het vaandel. Een niet rokers club, tijdens én na het spelen tot én met de puntentelling niet roken.

9 Januari 2002, Vlakdijk 2 Overloon.
Eerste Informele bespreking ten huize van Piet en Jeannette Cremers. Waarin onderzocht wordt of er mogelijk te zijner tijd een bridgeclub kan worden opgericht, waar ook de locatie wordt bezien.
Aanwezig: Mathieu en Gerda Crooijmans, Leo van Driel en Piet en Jeannette Cremers,. Voorstel: Gedacht wordt om voor de dinsdagavond te kiezen. De locatie bij Piet en Jeannette lijkt ideaal, lekker verwarmd, toilet, koelkast en muziek is aanwezig.
STERKE DRANK WORDT NIET GESCHONKEN, EN MAG OOK NIET DOOR DE BRIDGER ZELF WORDEN MEEGEBRACHT!!

16 januari,
Ann Peetjens wil er alles aan doen om ons in contact te brengen met liefhebbers van de bridgesport. Verder wil Ann Peetjens proberen ons zo goed mogelijk bij te staan met advies en goede raad. Helaas kan Ann Peetjens geen lid worden van de op te richten club.

21 februari,
We maken een taakverdeling:
 • Oprichtingsvergadering in Eigen Erf vermelden
 • Uitnodiging maken voor de bridgers op cursus van de KBO in Overloon
 • Notariële akte bij Notaris Hendriks te Vierlingsbeek
 • Inschrijven kamer van koophandel
 • Begroting bidding boxen, tafelboards, loopbriefjes, klok, computerprogramma enz.
 • Geschikte locatie zoeken

  Info avond op vrijdag 8 maart 2002 met Dhr. Toon den Brok, bij Gerda en Mathieu Crooijmans, verder aanwezig Leo van Driel en Jeannette Cremers. Toon had de avond goed voorbereid. We kregen ieder een lijst met aandachtspunten:
 • Toon den Brok doet navraag of in de Venrayse club iemand bereidt is om de eerste tijd in Overloon te functioneren als wedstrijdleider.
 • Heel veel informatie, nu nog uitwerken wat voor ons in het begin van belang is. Toon zal navraag doen of er iemand vanuit Venray bij de oprichtingsavond in Overloon kan zijn. Er komt veel bij kijken.

  Punten uit onze agenda en reacties op ondernomen acties:
 • Wedstrijdleider vanuit Venray? Gerda zal contact opnemen met Harry Jans, of hij ons misschien kan helpen als wedstrijdleider.
 • Voorstel Logo bridgeclub: wij kiezen voor de vlag van Overloon. Onderaan de vlag zetten wij de tekst bridgeclub Overloon, met een niet rokers embleem.
 • Inschrijfgeld wordt pas afgeschreven als er 20 personen zich hebben aangemeld. Bij te weinig deelnemers krijgt men de machtigingskaart terug.
 • Aanschaf materialen, willen we beperken tot het hoognodige.
 • Oriënterend gesprek op maandag 27 januari 2002 bij `t Aàw Pastorieke. Marijke deelt mede dat zij alles noteert omdat de zus van Theo
       Wolters per vanmiddag de nieuwe eigenaar wordt van dit pand, en Theo en Marijke gaan verhuizen naar het pand van Onder de
       Boompjes.  Locatie achteraf geen optie (blijkt niet te passen in de nieuwe bedrijfsstructuur)
 • Leo geeft aan dat de sporthal geen optie is. Vanuit de biljartruimte lopen mensen door de bridge ruimte heen.
 • Gerda kwam met het idee om Hannes te benaderen in Overloon. Bij navraag gaf de uitbater van Café Hannes aan geen geschikte locatie
        te zijn. Hij verwees ons naar Roland Beukema.
 • Bekijken zaal Museumzicht door Leo en Gerda, verlichting is prima, voldoende opbergkasten, wel zonder slot, laptop gaat mee naar huis,
       printer blijft staan, speeldag wordt woensdag om 19.30 uur
 • Zelfgemaakte bidding boxen afdeling Bergen zijn oké. Voorstel: Jeannette heeft offerte laten maken voor hout e.d. bij Dhr. Kadijk in
       St. Anthonis. Kosten zijn dan maximaal € 1.50 ( fl.3.30 ) per box. Bij een te veel aan boxen de rest verkopen, brengt nog wat extra geld in
       het laatje. Komen hierop terug. Piet en Mathieu zetten de boxen in elkaar.
 • Gerda heeft een adres waar men een logo voor ons wil ontwerpen.
 • De club gaat van start als we op 30 april, 20 aanmeldingen binnen hebben.
 • Hoe rookbeleid bij veel weerstand; wij houden ons aan ons standpunt

  Eerste speellocatie: Museumzicht


  Roland heeft nog wel plaats en ook op de dinsdag. Kosten worden besproken van consumpties en mogelijke zaalhuur.
  Wij zijn blij dat we een geschikte plek hebben gevonden om een bridgeclub van start te laten gaan.
  Infoavond oprichting bridgeclub Overloon.
  Dinsdag 9 april 2002. Museumzicht Museumpark 5a, Overloon
        AGENDA
       1. Opening door voorzitter Leo van Driel
       2. Wat is er nodig om een club op te richten
       3. Wanneer gaat de club van start, bij minimaal 20 leden.
       4. Speelavond dinsdag of woensdag van september tot juni.
       5. Voorstel 36 speelavonden, start om 19.30 uur. Op tijd aanwezig zijn.
       6. Hoeveel spelen : … in het begin 3 spelen in half uur incl. wissel.
       7. Wanneer aanmelden: men moet 1 bridgecursus hebben gevolgd.
       8. Logo club ( Overloonse vlag) en naam ( bridgeclub Overloon) !!!!!!
       9. Voorstel: eerste jaar niet bij de Bond. Na 1 jaar hierover stemmen.
       10. Statuten en Huishoudelijk reglement liggen ter inzage.
       11. Rondvraag en sluiting.
   De eerste leden vergadering was op woensdag 28 aug. 2002.

   Aanwezig waren 27 leden en 4 niet leden, waaronder één persoon zelfs uit Cuijk. Afwezig met bericht Teun Willems en de secretaris Jeannette Cremers. Om 19.30 uur opent de voorzitter, Leo van Driel de vergadering, die wegens het mooie weer op het terras van Eetcafé en Pannenkoekenhuis Museumzicht werd gehouden.
   Allereerst werd Toon den Brok, hoewel bij velen bekend was, voorgesteld als wedstrijd leider.
   Hierna gaf de voorzitter uitleg over het tot nu toe afgelegde traject. De notaris, statuten en kamer van koophandel. De statuten, wedstrijdreglement en huishoudelijk reglement zijn door de leden goedgekeurd en overhandigd.
   De technische commissie en de materiaal commissie zijn nog niet benoemd. Voorlopig blijft de tijdelijke commissie zijn werk doen. De penningmeester heeft met de RABO een afspraak kunnen maken over de contributie betaling. Waar nog geen automatische machtiging was afgegeven vroeg de penningmeester het bedrag contant of per bank te willen betalen. M.b.t. de consumptie regeling vraagt Roland Beukema van restaurant Museumzicht om aan de bar de consumpties te willen bestellen en betalen.
   Vervolgens richt de voorzitter zich tot de wedstrijd leider. Toon word bedankt voor alle hulp die hij tot heden heeft geboden. De voorzitter wenst Toon veel plezier en een lang leven bij de Overloonse BridgeClub. Toon geeft als antwoord dat hij dat niet denkt .... maar je weet nooit!!! Vervolgens legt Toon uit hoe de spelregels en de etiquette van het Bridgespel zijn.
   Niemand van de aanwezigen maakt gebruik van de rondvraag, zodat er nog kort gespeeld kon worden.
   Vijf leden van onze club hebben de cursus Clubleider A gevolgd in Eindhoven. Vier personen zijn hiervoor geslaagd.

   2002-2003

   Het afgelopen jaar zijn er 3 competitie rondes gespeeld. Verder zijn er 10 vrije bridge avonden geweest. Van 25 juni tot en met 13 augustus is er een zomerdrive gespeeld. Sinds 4 juni 2003 spelen we in bungalowpark "de Vers".
   De locatie is goed maar, op de bediening zijn wat op en aan-merkingen. Oscar Louzada zal zich voorstellen op de jaarvergadering en er is een mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen over de bediening.
   Als kascommissie werden benoemd Nelly Jeuken en Maria Vloet. Aan het einde van het speelseizoen 2002 - 2003 is een transferlijst gemaakt maar daar is geen gebruik van gemaakt. Het afmelden bij Mathieu Crooijmans verloopt naar wens. Het leden aantal varieerde tussen 28 en 34 leden. Momenteel hebben we 31 leden.

   Notulen 2002-2003.

   Om 19.30 uur opent de voorzitter Leo van Driel de vergadering. Als eerste deelt de voorzitter mede dat Toon den Brok gekozen heeft voor de Overloonse BridgeClub om het komende jaar ( 2003-2004) lid te worden en ons bij te staan als wedstrijdleider. Dit alles word ontvangen met een applaus van de leden. Toon verstuurde de uitslag met een gezellig verpakt verhaal. Gerda Crooijmans evalueert de Zomerdrive. Ze had meer gasten en leden verwacht. Maar met een opkomst van 95 leden en 87 gasten mogen we best tevreden zijn. Gerda bedankt Harry en Toon voor hun inzet tijdens de Zomerdrive.
   Op 3 september 2003 starten we met het nieuwe speeljaar gaan we gebruik maken van de klok. De wedstrijdleider zal de tijd bewaken.
   Jaar en kasverslag, hierover zijn geen opmerkingen. Dit jaar is er geen benoeming van een nieuw kaslid, dit omdat zij pas 1 jaar in functie zijn.
   Bestuursverkiezing de voorzitter Leo van Driel treed af en Wiel Verhoeven word gekozen als nieuwe voorzitter. Er worden 29 stemmen uitgebracht en er zijn 28 voorstemmen. De stemmen zijn geteld door Harry Willems en Peter Geurts.
   Tot slot bedankt de penningmeester Leo van Driel voor zijn inzet aan de club en de vele energie die gestoken is in de oprichting daarvan.
   Wiel sluit als nieuwe voorzitter de avond af, met een korte toelichting waarom hij zich kiesbaar heeft gesteld.
   Wiel en Mini bridgen graag en dragen de club een warm hart toe. Mooie woorden aan het einde van de vergadering.


   In 2007 werd het eerste lustrum feestelijk gevierd met een feestelijke drive en een jubileumboek


   Uit het jubileumboek

   Wist u dat . . . .
   • Wij vereerd zijn als Thom ons een hartelijk woordje toespreekt
   • Thea het reusachtig doet met haar bridge partner
   • We blij zijn met onze investeerders/sponsors van de bridgemate
   • Van mopperen, Brok-ken komen
   • Aike les geeft aan beginners, daar kun je wat mee!!
   • Onze voorzitter Wiel, veel goede ideeën heeft en Miny de was doet
   • Het meisje van Bert oftewel vrouw Vloet de bui aan voelt komen
   • Piet tot september 2007 de "slipjes" invoert en Jeannette het drukwerk verzorgt
   • Marie tegen Nellie zegt, meisje biedt dan SA
   • We blij zijn met ieder nieuw lid
   • Een tegenstander altijd Eén van, "van Son" kan zijn
   • Jack concurrentie heeft gekregen van Irma
   • Toon mede leverancier is van de foto's in deze jubileumuitgave
   • Wij verrast zijn dat Ann en Karel toch lid zijn geworden
   • Dat Mia en Sef Lomme helemaal uit Wanssum komme!
   • Wij blij zijn als Peter en Ria niet op vakantie zijn!
   • De Spreeuwtjes en de (Nachte) Gaaltjes wel eens bij Teun op de Tak zitten
   • Mien, Dobbert met Riet wat af
   • Jan, Thom, Frieda en Riet gemengd spelen
   • Sjef van Jo kaart vanaf het begin met Liesbeth uit PLO
   • Bridgen vriendschap brengt, vraag maar aan Jeanne en Mien
   • Hans en Maria samen nog veel biedpraatjes hebben
   • Ricky en Lenie het "zwevende" bridge- stel zijn
   • Wim komt bij Nellie aardig uit de Hoek (bieden)
   • Frans wil het liefste zelf spelen, Tony ook?
   • Riet schiet wel eens een bok en Antoinette zet de "Joker" in
   • Johanna de formule van Jo snapt …. Jo- Sanna!!
   • Joke, Jan en Ron is het drietal waar het mee begon
   • Jan en Lucy ook het "spoor"gevonden hebben naar "de Vers"
   • Hanny komt bridgen met een privé chauffeur
   • Als Wiel zegt we gaan beginnen, komt Adele binnen
   • De zomerdrive Maarten over de streep trok
   • Harrie van Riet geen cursus nodig heeft
   • Is één blik van Mathieu voor Gerda wel genoeg?
   • We blij zijn met "de Vers" locatie en de medewerkers Nickus, Jennefer, Willeke en Gèrie.
   Terug naar de het begin van deze pagina