Logo

Overloonse


Bridge


 • Club


Logo

Het begin.


Het begon in de Witte Hoeve te Venray op 13 december 2001,

De club is tot stand gekomen door Piet en Jeanette Cremers en Gerda Crooijmans. Zij hebben in Venray bij Ann Peetjens een beginners cursus gevolgd. Na afsluiting van de laatste cursusavond kwam de vraag hoe nu verder?
In Overloon is geen Bridgeclub.
Nou dan doen wij dat toch! Na veel bellen, informeren, kwamen wij tot de conclusie dat dit in Overloon toch mogelijk moest zijn.
Leo van Driel kwam wel eens bij Gerda over de vloer i.v.m. de bridgecursus in Overloon, die door de KBO werd gegeven waarvan de man van Gerda, Mathieu deel uitmaakte.
Gerda en Jeanette wilde geen bridgeclub onder de paraplu van de KBO. Als de KBO met een bridgeclub zou komen, is de groep die kan aansluiten beperkt.Op onze manier kunnen ook niet KBO leden en bridgers van buiten Overloon aansluiten. De groep is dan ook meer gevarieerd.
En zo hebben Jeanette Cremers, Gerda Crooijmans en Leo van Driel een voorlopig bestuur gevormd!

Ook is een voorlopige materiaalcommissie benoemd betaande uit: Mathieu Crooijmaans en Piet Cremers. Verder willen de oprichters een club worden met gezelligheid en sportiviteit hoog in het vaandel. Een niet rokers club, tijdens én na het spelen tot én met de puntentelling niet roken.

9 januari 2002, Vlakdijk2 Overloon
Eerste informele bespreking ten huize van Piet en Jeanette Cremers. Waarin onderzocht wordt of er mogelijk te zijner tijd een bridgeclub kan worden opgericht, waar ook de locatie wordt bezien.
Aanwezig: Mathieu en Gerda Crooijmans, Leo van Driel en Jeanette en Piet Cremers. Voorstel: gedacht wordt om voor de dinsdagavond te kiezen. De locatie bij Piet en Jeanette lijkt ideaal, lekker verwarmd, toilet, koelkast en muziek aanwezig.
STERKE DRANK WORDT NIET GESCHONKEN, EN MAG OOK NIET DOOR DE BRIDGER ZELF WORDEN MEEGEBRACHT!!

16 januari,
Ann Peetjens wil er alles aan doen om ons in contact te brengen met liefhebbers van de bridgesport. Verder wil Ann Peetjens proberen ons zo goed mogelijk bij te staan met advies en goede raad. Helaas kan Ann Peetjens geen lid worden van de op te richten club.

21 februari,
We maken een taakverdeling:

Infoavond op vrijdag 8 maart 2002 met dhr Toon den Brok, bij Gerda en Mathieu Crooijmans, verder aanwezig Leo van Driel en Jeanette Cremers.
Toon had de avond goed voorbereid, We kregen ieder een lijst met aandachtspunten:
Punten uit onze agenda en reacties op ondernomen acties:

Eerste speelocatie: Museumzicht


   Roland heeft nog wel plaats en ook op dinsdag. Kosten worden besproken van consumpties en mogelijke zaalhuur.
   Wij zijn blij dat we een geschikte plek hebben gevonden om een bridgeclub van start te laten gaan.


Infoavond oprichting bridgeclub Overloon
dinsdag 9 april 2002. Museumzicht Museumpark 5a, Overloom
  AGENDA
 1. opening door de voorzitter Leo van Driel....
 2. Wat is er nodig om een club op te richten.
 3. Wanner gaat de club van start, bij minimaal 20 leden.
 4. Speelavond dinsdag of woensdag van september tot juni.
 5. Voorstel 36 speelavonden, start om 19.30 uur. Op tijd aanwezig zijn.
 6. Hoeveel spelen: .... in het begin 3 spellen in half uur inclusief wissel.;
 7. Wanneer aanmelden: men moet 1 bridgecursus hebben gevolgd.
 8. Logo club (Overloonse vlag) en naam (bridgeclub overloon)!!!
 9. Voorstel: eerste jaar niet bij de Bond. Na 1 jaar hierover stemmen.
 10. Statuten en Huishoudelijk Reglement liggen ter inzage
 11. Rondvraag en sluiting

De eerste leden vergadering was op woensdag 28 augustus 2002

Aanwezig waren 27 leden en 4 niet leden, waaronder één persoon zelfs uit Cuijk. Afwezig met bericht Teun Willems en de secretaris Jeanette Cremers. Om 19.30 uur opent de voorzitter, Leo van Driel de vergadering, die wegens het mooie weer op het terras van Eetcafé en Pannenkoekenhuis Museumzicht werd gehouden.
 Allereerst werd Toon den Brok, hoewel bij velen bekend was, voorgesteld als wedstrijdleider.
 Hierna gaf de voorzitter uitleg over het tot nu toe afgelegde traject. De notaris, statuten en Kamer van Koophandel. De statuten,  wedstrijdreglement en huishoudelijk reglement zijn door de leden goedgekeurd en overhandigd.
 De technische commissie en de materiaalcommissie zijn nog niet benoemd. Voorlopig blijft de tijdelijke commissie zijn werk doen.De  penningmeester heeft met de RABO bank een afspraak kunnen maken over de doen.Waar nog geen automatische machtiging was  afgegeven vroeg de penningmeester het bedrag contant of per bank te willen betalen. M.b.t. de consumptie regeling vraagt Roland  Beukema van restaurant Museumzicht om aan de bar de consumties te willen bestellen en betalen.
  Vervolgens richt de voorzitter zich tot de wedstrijdleider. Toon wordt bedankt voor alle hulp die hij tot heden heeft geboden.
  De voorzitter wenst Toon veel plezier en een lang leven bij de Overloonse Bridgeclub. Toon geeft als antwoord dat hij dat niet denkt ..  maar je weet nooit!!! Vervolgens legt Toon uit hoe de spelregels en de etiqutette vannhet Bridgespel zijn. Niemand van de aanwezige  maakt gebruik van de rondvraag, zodat er nog kort gespeeld kon worden.
  Vijf leden van onze club hebben de cursus Clubleider A gevolgd in Eindhoven. Vier personen zijn hiervoor geslaagd.


2002 - 2003

Het afgelopen jaar zijn er 3 competitie rondes gespeeld. Verder zijn er 10 vrije bridge avonden geweest. Van 25 juni tot en met 13 augustus is er een zomerdrive gespeeld. Sinds 4 juni 2003 spelen we in het bungalowpark "de Vers'.
De locatie is goed maar, op de bediening zijn wat op- en aanmerkingen. Oscar Louzadal zal zich voorstellen op de jaarvergadering en er is een mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen over de bediening.
Als kascommissie werden benoemd Nelly Jeuken en Maria Vloet. Aan het einde van het speelseizoen 2002 - 2003 is een transferlijst gemaakt maar daar is geen gebruik van gemaakt. Het afmelden bij Mathieu Crooijmans verloopt naar wens. Het aantal leden varieerde  tussen 28 en 34 leden. Momenteel hebben we 31 leden.

Notulen 2002 - 2003

Om 19.30 uur opent de voorzitter Leo van Driel de vergadering. Als eerste deelt de voorzitter mede dat Toon den Brok gekozen heeft voor de    Overloonse Bridgeclub om het komende jaar (2003 -2004) lid te worden en ons bij  te staan als wedstrijdleider. Dit alles       wordt ontvangen met een applaus van de leden. Toon verstuurde de uitslag met een gezellig verpakt verhaal. Gerda Crooijmans evalueert de
    Zomerdrive. Ze had meer gasten en leden verwacht. Maar met een opkomst van 95 leden en 87 gasten mogen we best tevreden zijn.
   Gerda bedankt Harry en Toon voor hun inzet tijdens de Zomerdrive.
   Op 3 september 2003 starten we met het nieuwe speelsizoen en gaan we gebruik maken van de klok. De wedstrijdleider zal de tijd bewaken.
   Jaar- en kasverslag, hierover zijn geen opmerkingen. Dit jaar is er geen benoeming van een nieuw kaslid, dit omdat zij pas 1 jaar in functie zijn.
   Bestuursverkiezing: voorziter Leo van Driel treedt af en Wiel Verhoeven wordt gekozen als nieuwe voorzitter. Er worden 29 stemmen uitgebracht en    er zijn 28 voorstemmen. De stemmen zijn geteld door Harry Willems en Peter Geurts.
  Tot slot bedankt de penningmeester Leo van Driel voor zijn inzet aan de club en de vele energie die gestoken is in de oprichting daarvan.
  Wiel sluit als nieuwe voorzitter de avond af, met een korte toelichting waarom hij zich kiesbaar heeft gesteld.
  Wiel en Miny bridgen graag en dragen de club een warm hart toe. Mooie woorden aan het einde van de vergadering.In 2007 werd het eerste lustrum feestelijk gevierd met een feestelijke drive en een jubileumboek


Uit het jubileumboek

Wist u dat ....

Terug naar de het begin van deze pagina