Logo

Overloonse


Bridge


Club


Logo

Huishoudelijk reglement (HR).

Het doel van de vereniging

Artikel 1

De vereniging heeft ten doel de uitoefening van het bridgespel in de meest uitgebreide zin van het woord te bevorderen onder meer door:het houden van clubcompetities
 1. het organiseren van toernooien
 2. het spelen en leggen van contacten met andere verenigingen
 3. het organiseren van cursussen in bied- en speeltechniek
 4. het organiseren van vrije bridgeavonden

Leden van de vereniging

Artikel 2

Personen die lid van de Overloonse Bridge Club willen worden geven hiervan kennis aan de secretaris van het bestuur. Het bestuur beslist of het kandidaat-lid wordt geaccepteerd. Deze beslissing dient te zijn gebaseerd op de beschikbare capaciteit binnen de vereniging en de voorwaarden zoals geformuleerd in de artikelen 6, 7 en 8.
Het bestuur heeft ten allen tijde de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het aannamebeleid.

Artikel 3

"Ereleden" en "leden van verdienste" hebben bij benoeming recht op een passende blijk van dank en respect namens de vereniging. Gedacht kan worden aan een eervolle vermelding, extra welkom bij vergaderingen, een passend cadeau.

Artikel 4

Ontzetting of schorsing, als bedoeld in artikel 7 van de statuten wordt aan het betreffende lid meegedeeld per aangetekende brief.
Deze brief dient te worden ondertekend door de voorzitter en secretaris.

Artikel 5

Een gewezen lid kan geen enkel recht doen gelden op de eigendommen van de vereniging.


Verplichting van de leden

Artikel 6

De leden zijn gehouden:
 1. de bepalingen van statuten en HR na te leven en niet instrijd daarmee te handelen.
 2. bij wedstrijden zich te onderwerpen aan de regels van de hiervoor geldende reglementen en bepalingen.
 3. hun financiële verplichtingen (zie art. 15) na te komen tot het eind van het verenigingsjaar, waarin zij ophouden lid te zijn behoudens dispensatie, verleend door het bestuur.

Artikel 7

De leden zullen naar vermogen er toe bijdragen een prettige sfeer in de vereniging te doen heersen.
De leden worden tevens geacht de bridge-etiquette in acht te nemen.
De leden zijn gehouden naar vermogen deel te nemen aan de wedstrijden op de clubavond. Deze is in principe op de woensdagavond beginnend om 19.30 uur.


Bestuur

Artikel 8

Het bestuur dient de belangen van de vereniging te behartigen in overeenstemming met het bepaalde in de statuten. De bestuursleden worden uit tevoren gestelde kandidaten gekozen.
De kandidaatstelling geschiedt:

 1. door het bestuur;
 2. door tenminste 5 stemgerechtigde, niet op de kandidaatlijst voorkomende, leden.
De kandidaatstelling vernoemd onder punt 2 moet tenminste vijf dagen voor de vergadering, waarin de verkiezingen worden gehouden, schriftelijk bij de secretaris worden ingediend onder bijvoeging van een verkaring van de kandidaat een eventuele benoeming tot bestuurslid te aanvaarden.

Artikel 9

Bestuursleden worden gekozen voor een termijn van 3 jaar en zijn daarna herkiesbaar. Het bestuur maakt een rooster op van aftreden. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.

De voorzitter is bij vertegenwoordeging van de vereniging de woordvoerder van het bestuur en vereniging. Hij leidt de vergaderingen van het bestuur, alsmede de jaarvergadering en overige AV's. Hij stelt in onderling overleg de data van de bestuursvergaderingen vast, als ook de datum van de AV's. Als tenminste 2 bestuursleden dat wensen is hij verplicht een bestuursvergadering te houden. Het Bestuur geeft aan welk bestuurslid de voorzitter bij ontstentenis vervangt

De secretaris voert het secretariaat van de vereniging en beheert het archief. Op de jaarvergadering brengt hij verslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging.

De penningmeester houdt de kas en de boeken bij van de Overloonse Bridge Club. Hij maakt ter behandeling in de jaarvergadering, in overleg, met het bestuur een begroting op voor het komend verenigingsjaar. Van een goedgekeurde begroting mag niet wezenlijk worden afgeweken zonder toestemming van het Bestuur en de AV.

Het bestuur kan voor het verrichten van bijzondere taken een commissie benoemen, terwijl ook de AV hiertoe een voorstel kan doen. Betreffende commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur en indirect aan de AV.


Technische commissie

Artikel 10


Het Bestuur wordt in zijn taak ten aanzien van bridgetechnische aangelegenheden terzijde gestaan door een uit tenminste drie leden bestaande technische commissie, hierna te noemen TC. De leden hiervan worden op voordracht van het Bestuur benoemd door de AV.

Het bestuur benoemt in overleg met de leden van de technische commissie, de voorzitter van de technische commissie. De taken, bevoegdheden en werkwijze van de technische commissie worden door het bestuur geregeld. Hierbij wordt in acht genomen dat het bestuur verantwoordelijk is voor het volledige verenigingsleven, inclusief het wedstrijdtechnische. De vastgestelde regeling wordt aan de leden ter kennis gebracht. Teneinde tot een goed samenspel tussen bestuur en de technische commissie te komen, zal de voorzitter van de technische commissie worden uitgenodigd de bestuursvergaderingen bij te wonen. hij heeft in deze vergaderingen een adviserende stem.

De voorzitter van het bestuur vormt de schakel tussen Bestuur en TC. De overige functies binnen de TC worden in onderling overleg  binnen de TC verdeeld.

Artikel 11

De TC brengt voor de jaarvergadering rapport uit over het afgelopen seizoen en doet voorstellen voor het komend seizoen.
Zij houdt o.a het Wedstrijd Reglement actueel en bespreekbaar. Zij is gebonden aan de bepalingen van de statuten en het HR.
Zij is ten allen tijde gehouden haar plannen ter goedkeurinf voor te leggen aan het Bestuur, alvorens over te gaan tot publicatie.

Artikel 12

Tot de taken van de TC behoren onder meer:
 1. Het uitgeven van reglementen en bepalingen voor wedstrijden in clubverband.
 2. Het rangschikken van bekende paren in de diverse groepen.
 3. Het bijhouden van rangen en standen m.b.t. interne competities.
 4. Overige technische werkzaamheden, zoals nakijken en beheer van materialen.

Artikel 13

Over beslissingen en maatregelen van de TC kan ieder lid in beroep gaan bij het bestuur, dat de TC gehoord, uitspraak doet.


Beroep

Artikel 14

De Commissie van Beroep bestaat uit de drie, die op voordracht van het Bestuur door de AV worden benoemd. Bij voorkeur wordt een wedstijdleider de voorzitter van de commissie van beroep. De Commissie zal erop toezien, dat de statuten en het HR op de juiste wijze worden toegepast en geïnterpreteerd. Zij zal zowel Bestuur als de leden adviseren in kwesties van beroep en arbitrage.
De Commissie van Beroep heeft het recht een buitengewone ledenvergadering bijeen te roepen als er onreglementair gehandeld wordt, of als er onoverbrugbare meningsverschillen zijn onstaan tussen het Bestuur en een evntueel lid of leden.


Financiële verplichtingen

Artikel 15

De leden zijn een contributie verschuldigd, waarvan het bedrag door de jaarvergadering wordt vastgesteld. De wijze van betaling wordt geregeld door de penningmeester.
Nieuwe leden betalen inschrijfgeld bij de aanvang van hun lidmaatschap. Zij ontvangen de statuten, het Huishoudelijk Reglement, het Westrijdreglement, de ledenlijst en de speelkalender van het lopende seizoen.
De jaarlijkse contributie dient te worden voldaan vóór 1 september, het begin van het nieuwe verenigingsjaar.
Nieuwe leden zijn contributie verschuldigd op het tijdstip van toelating als lid. Geschiedt deze toelating vóór 1 januari, dan is de volle jaarcontributie verschuldigd. In alle andere gevallen de halve jaarcontributie.

Opzegging dient schriftelijk of per email bij de secretaris te gebeuren. de opzegging deint 1 maand voor de aanvang (1 september) van het nieuwe verenigingsjaar te gebeuren. Bij het niet in acht nemen van de opzegtermijn is men de dan geldende halve jaarcontributie verschuldigd.

Het financieel beleid wordt vastgesteld door de AV en wordt uitgevoerd door het Bestuur. Het financieel beheer wordt gevoerd door de penningmeester.

Artikel 16

Het secretariaat houdt leden en belangstellende op de hoogte van alles wat de vereniging en de leden betreft door middel van voornamelijk email.
Het houdt het adressen- en email bestand actueel en houdt contact met de plaatselijke media voor berichtgeving en uitslagen.

Artikel 17

In alle gevallen waarin de statuten of dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 18

Voor wijzigingen van dit reglement wordt vereist dat, bij aanwezigheid van de helft plus een der leden, tenminste tweederde ter algemene vergadering van de leden uitgebrachte stemmen de voorgestelde wijziging goedkeurt.


Overloonse Bridge Club,  oktober 2016

Kaart icons